အသင်းတော် မိတ်ဆက်ဗီဒီယို

ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အလင်းထွန်းပစေသည်