ಚರ್ಚ್ ಪರಿಚಯ ವೀಡಿಯೊ

ದೇವರ ಸಭೆಯು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ